Call Center: 081-985-6916
Monday - Friday (08:30-17:30)

nitlogo

Card Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-8700C เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ Site-to-Site VPN

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-860T เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ IP Tunnel เพื่อเชื่อมต่อในการใช้งาน ERP

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-870H และ ShareTech Mail Server รุ่น MS-6420X เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการรับส่งเมล์


Card Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-870H และ ShareTech Mail Server รุ่น MS-6420X เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการรับส่งเมล์

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-860H เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น HiGuar X เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต


Card Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-880H เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อ IPSec VPN (Site-to-Site)

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-860H เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อ IPSec VPN (Site-to-Site)

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-860H เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อ IPSec VPN (Site-to-Site)


Card Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-850C เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-850C เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Card Next-Gen UTM Firewall

ติดตั้ง ShareTech Next-Gen Firewall รุ่น NU-850C เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต


Total Device

จำนวนติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และ Mail Server

Mail Server

จำนวนติดตั้งอุปกรณ์ Mail Server

NU + UR Firewall

จำนวนติดตั้งอุปกรณ์ Next-Gen UTM Firewall

Mail Archive

จำนวนติดตั้งอุปกรณ์ Mail Archive

Update time : 31 May 2022/